Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(ainukohtunik)

18. detsember 2015

Kohtuasi F‑45/11

Carlo De Nicola

versus

Euroopa Investeerimispank (EIP)

Avalik teenistus – Investeerimispanga teenistujad – Hindamine – 2009. aasta hindamisaruanne – Vaidluste lahendamise komitee otsuse õigusvastasus – Edutamisest keeldumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, millega C. De Nicola sisuliselt palub muu hulgas esiteks tühistada Euroopa Investeerimispanga (EIP või edaspidi „pank“) vaidluste lahendamise komitee (edaspidi „vaidluste lahendamise komitee“) 22. septembri 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus tema kohta koostatud 2009. aasta hindamisaruande tühistamiseks, teiseks tühistada nimetatud hindamisaruanne, kolmandaks tühistada „kõik seotud, järgnevad ja eelnevad aktid“, muu hulgas EIP 25. märtsi 2010. aasta otsus hageja edutamata jätmise kohta, ja neljandaks mõista EIP-lt välja hüvitis hagejale tema hinnangul tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest.

Otsus:      Tühistada Euroopa Investeerimispanga vaidluste lahendamise komitee 22. septembri 2010. aasta otsus. Nõuete kohta, millega paluti tühistada 2009. aasta hindamisaruanne, 25. märtsi 2010. aasta otsus edutamisest keeldumise kohta ja „kõik seotud, järgnevad ja eelnevad aktid“, ei ole vaja otsust teha. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Hindamine – Hindamisaruanne – Vaidlustamine investeerimispanga vaidluste lahendamise komitees – Kontrolli ulatus

(Euroopa Investeerimispanga personalieeskirjad, artikkel 22)

2.      Ametnike hagid – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Tühistamisotsus – Mõju – Kohtuotsuse täitmiseks vajalike meetmete rakendamise kohustus – Vaidluste lahendamise komitee poolt hindamisaruande kohta tehtud otsuse tühistav kohtuotsus – Panga kohustus edastada kaebaja esitatud vaidlustus uuesti nimetatud komiteele

(ELTL artikkel 266)

1.      Euroopa Investeerimispanga loodud töötajate hindamise valdkonna vaidluste lahendamise komiteel olev võimalus tühistada töötajate hindamisel kõik panga töötaja kohta koostatud hindamisaruandes sisalduvad avaldused tähendab, et nimetatud komitee on pädev uuesti hindama iga avalduse põhjendatust enne selle tühistamist. Selle pädevuse ulatus ületab seega selgelt pelga õiguspärasuse kontrolli ja akti resolutsiooni tühistamise pädevuse, kuna see hõlmab võimalust tühistada isegi nimetatud akti resolutsiooni aluseks olevad põhjendused, sõltumata sellest, kui olulised need on akti põhjenduste ülesehituses. Seda vaidluste lahendamise komitee täielikku kontrollipädevust kinnitab talle sõnaselgelt antud pädevus muuta kaebaja sooritusele antud üldhinnangust tulenevat teenetele antud lõpphinnet. Asjaomase isiku teenetele antud hinde muutmine tähendab nimelt seda, et vaidluste lahendamise komitee kontrollib üksikasjalikult kõiki teenetele antud hinnanguid aruandes, mis on vaidlustatud seoses hindamisvigade, faktivigade või õigusnormi rikkumistega, ning et ta võib nende teenete uuesti hindamiseks vajaduse korral asendada hindaja hinnangu enda hinnanguga.

Kokkuvõttes peab vaidluste lahendamise komitee viima läbi talle esitatud hindamisaruande täieliku kontrolli, mis puudutab kõigi aruandes sisalduvate hinnangute paikapidavust ega ole piiratud ilmse hindamisvea esinemise väljaselgitamisega.

(vt punktid 49–51)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsused, 27.4.2012, De Nicola vs. EIP, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punkt 41, ja 16.9.2013, De Nicola vs. EIP T-618/11 P, EU:T:2013:479.

2.      Arvestades Euroopa Investeerimispanga loodud töötajate hindamise valdkonna vaidluste lahendamise komitee pädevust käsitlevate sätete ulatust võib selle komitee otsuse tühistamine liidu kohtu poolt olla vaidluste lahendamise komiteele kaebuse esitanule halduslikust seisukohast kasulik ning sellest tulenevalt võib pangal tekkida kohustus suunata kaebaja esitatud vaidlustus uuesti vaidluste lahendamise komiteele, et see komitee võiks nõuetekohaselt ja kõigi oma volituste piires teha otsuse asjassepuutuva hindamisaruande kohta.

(vt punkt 58)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärus, 21.9.2015, De Nicola vs. EIP, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punkt 40.