Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(judecător unic)

18 decembrie 2015

Cauza F‑45/11

Carlo De Nicola

împotriva

Băncii Europene de Investiții (BEI)

„Funcție publică – Personalul BEI – Evaluare – Raport de evaluare 2009 – Nelegalitatea deciziei comitetului pentru recursuri – Refuzul promovării – Nepronunțare asupra fondului”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, prin care domnul De Nicola solicită, în esență, în primul rând, anularea deciziei comitetului pentru recursuri (denumit în continuare „comitetul pentru recursuri”) al Băncii Europene de Investiții (denumită în continuare „BEI” sau „Banca”) din 22 septembrie 2010 prin care s‑a respins recursul intern formulat de reclamant prin care acesta urmărea anularea și modificarea raportului de evaluare întocmit în privința sa pentru anul 2009, în al doilea rând, anularea raportului de evaluare menționat, în al treilea rând, anularea „tuturor actelor conexe, subsecvente și prealabile”, în special a deciziei BEI din 25 martie 2010 de a nu îl promova și, în al patrulea rând, obligarea BEI la plata către acesta a unor daune interese pentru repararea prejudiciului material și moral pe care consideră că l‑a suferit

Decizia:      Anulează decizia comitetului pentru recursuri al Băncii Europene de Investiții din 22 septembrie 2010. Nu este necesară pronunțarea cu privire la concluziile în anularea raportului de evaluare privind anul 2009, a deciziei din 25 martie 2010 de refuz al promovării și a „tuturor actelor conexe, subsecvente și prealabile”. Respinge în rest cererea. Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Agenți ai Băncii Europene de Investiții – Evaluare – Raport de evaluare – Contestare în fața comitetului de recursuri al băncii – Întinderea controlului

(Regulamentul personalului Băncii Europene de Investiții, art. 22)

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Agenți ai Băncii Europene de Investiții – Hotărâre de anulare – Efecte – Obligația de a adopta măsuri de executare – Hotărâre de anulare a unei decizii a comitetului pentru recursuri privind un raport de evaluare – Obligația băncii de a transmite din nou comitetului menționat contestația formulată de autorul recursului intern

(art. 266 TFUE)

1.      Posibilitatea comitetului de recurs instituit de Banca Europeană de Investiții în materie de evaluare a membrilor personalului de a invalida orice afirmație cuprinsă în raportul de evaluare a unui agent al băncii implică faptul că comitetul respectiv este abilitat să aprecieze din nou temeinicia fiecărei afirmații înainte de a o cenzura. Întinderea acestei competențe depășește clar simpla putere de control al legalității și de anulare a dispozitivului unui act întrucât include posibilitatea de a invalida chiar motivele care justifică adoptarea dispozitivului său, indiferent de importanța lor în economia actului respectiv și de motivarea acestuia. Această atribuție de control integral a comitetului de recurs este confirmată prin competența care îi este expres recunoscută de a modifica evaluarea finală a meritelor care rezultă din evaluarea globală a performanței funcționarului care a formulat recursul intern. Astfel, o modificare a notei de merit a persoanei interesate implică faptul că acest comitet controlează în mod detaliat totalitatea aprecierilor meritelor care figurează în raportul contestat în ceea ce privește existența unor eventuale erori de apreciere, de fapt sau de drept, și că acesta poate, dacă este cazul, să se substituie evaluatorului pentru a efectua o nouă apreciere a acestor merite.

De altfel, comitetul de recursuri trebuie să exercite un control integral al raportului de evaluare cu care este sesizat, privind temeinicia fiecăreia dintre evaluările cuprinse în acest raport, controlul său nefiind limitat la verificarea existenței unei erori vădite de apreciere.

(a se vedea punctele 49-51)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârea din 27 aprilie 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punctul 41, și Hotărârea din 16 septembrie 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Ținând seama de conținutul dispozițiilor privind competența comitetului pentru recursuri instituit de Banca Europeană de Investiții în materie de evaluare a membrilor personalului, poate procura, pe plan administrativ, un beneficiu autorului recursului intern în fața comitetului menționat și poate impune băncii să prezinte din nou comitetului pentru recursuri contestația formulată de autorul recursului intern, pentru ca comitetul de recurs să se poată pronunța corect și în deplinătatea atribuțiilor sale cu privire la raportul de evaluare respectiv.

(a se vedea punctul 58)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Ordonanța din 21 septembrie 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punctul 40