Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 13 kwietnia 2021 r. – Porr Bau GmbH / Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Sprawa C-238/21)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Strony w postępowaniu głównym

Wnosząca skargę: Porr Bau GmbH

Organ będący drugą stroną postępowania: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Pytania prejudycjalne

1.    Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE1 sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym utrata statusu odpadu następuje tylko wtedy, gdy odpady lub istniejące substancje lub substancje z nich uzyskane są wykorzystywane bezpośrednio jako substytut surowców lub produktów wytworzonych z surowców pierwotnych lub gdy zostały one przygotowane do ponownego wykorzystania?

Na wypadek udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:

2.    Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98 sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym utrata statusu odpadu w stosunku do urobku może nastąpić najwcześniej poprzez zastąpienie surowców lub produktów wytworzonych z surowców pierwotnych?

Na wypadek udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze lub drugie:

3.    Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98 sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym utrata statusu odpadu w stosunku do urobku nie może nastąpić, jeżeli kryteria formalne (w szczególności wymogi w zakresie ewidencjonowania i dokumentacji), które nie mają wpływu na środowisko w odniesieniu do wprowadzonego środka, nie są spełnione lub nie są spełnione w całości, mimo że urobek jest wyraźnie niższy od dopuszczalnych norm (klasy jakości), których należy przestrzegać w odniesieniu do przewidzianego konkretnego celu wykorzystania?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.U. 2008, L 312, s. 3.