Language of document :

Жалба, подадена на 25 юли 2014 г. — „One of Us“ и др./Парламент и др.

(Дело T-561/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Европейска гражданска инициатива „One of Us“ и др. (представител: C. de La Hougue, lawyer)

Ответник: Европейски парламент, Европейска комисия и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени Съобщение на Комисията COM(2014)355 окончателен ;

алтернативно, да отмени член 10, параграф 1, буква в) oт Регламент (EС) № 211/2011;

да осъди ответниците да заплатят направените от жалбоподателите съдебни разноски в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите излагат три правни основания.

Първото правно основание е незадоволителният отговор на Комисията на законодателното предложение на жалбоподателите и на повдигнатите от жалбоподателите въпроси в гражданската инициатива „One of Us“, тъй като Комисията i) не отговаря на факта, че човешкият ембрион е човешко същество и ii) не разрешава очевидни противоречия.

Второто правно основание е нарушението на демократичния процес, тъй като Комисията:

не излага правни мотиви за отказа си да предаде предложението на жалбоподателите на Парламента;

разбира погрешно изискванията на Регламент № 211/2011 и поддържа монопол над законодателния процес в противоречие с разпоредбите на Договорите относно институционалния диалог;не излага правните и политическите си изводи отделно, както изисква Регламент № 211/2011.Третото правно основание е несъответствието на Регламент № 211/2011 с Договорите. Жалбоподателите твърдят, че:целите на Лисабонския договор да се засили демократичната легитимност на институциите и да се насърчи участието на европейските граждани в демократичния процес не могат да се постигнат, ако гражданска инициатива може да бъде отхвърлена от Комисията по субективни или произволни съображения без да бъде разгледана от Парламента;върховенството на закона е накърнено, ако решението на Комисията не подлежи на обжалване.