Language of document :

Žaloba podaná dne 25. července 2014 – One of Us a další v. Parlament a další

(Věc T-561/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Evropská občanská iniciativa One of Us a další (zástupce: C. de la Hougue, advokát)

Žalovaní: Evropský parlament, Evropská komise a Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil sdělení COM(2014) 355 final,

podpůrně, zrušil čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 211/2011, a

uložil žalovaným náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci tři žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející z nedostatečnosti odpovědi Komise na legislativní návrh a na otázky vznesené žalobci v rámci evropské občanské iniciativy One of us, jelikož Komise 1) neodpověděla na skutečnost, že embryo je lidskou bytostí, a 2) nezabývala se zjevnými rozpory.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení demokratického procesu, jelikož Komise:

neodůvodnila své odmítnutí předat návrh žalobců Parlamentu,

nesprávně vyložila požadavky nařízení č. 211/2011 a trvala na svém monopolu v rámci legislativního procesu, čímž porušila ustanovení Smluv o institucionálním dialogu, anepředložila odděleně své právní a politické závěry, jak vyžaduje nařízení č. 211/2011.Třetí žalobní důvod vychází z nesouladu nařízení č. 211/2011 se Smlouvami. Žalobci tvrdí, že:cíle Lisabonské smlouvy týkající se zvýšení demokratické legitimity a podněcování občanů k účasti na demokratickém procesu jsou nenaplněny, pokud může být občanská iniciativa Komisí odmítnuta ze subjektivních nebo svévolných důvodů, aniž by byla přezkoumána Parlamentem, a zásady právního státu jsou porušeny, pokud rozhodnutí Komise nepodléhá soudnímu přezkumu.