Language of document :

25. juulil 2014 esitatud hagi – One of Us jt versus parlament jt

(kohtuasi T-561/14)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: European Citizens’ Initiative One of Us jt (esindaja: advokaat C. de La Hougue)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni teatis COM (2014) 355 final;

teise võimalusena tühistada määruse (EÜ) nr 211/2011 artikli 10 lõike 1 punkt c;

mõista kostjalt välja käesoleva kohtumenetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

Esimene väide, et vastus, mille komisjon andis hagejate seadusandlikule ettepanekule ja küsimustele, mille hagejad tõstatasid kodanike initsiatiiviga „One of us”, ei ole rahuldav, kuna komisjon i) ei vasta faktile, et inimese embrüo on inimolend ja ii) ei võta seisukohta ilmsete vastuolude osas.

Teine väide, et on rikutud demokraatlikku menetlust, kuna komisjon:

ei anna õiguslikke põhjendusi oma keeldumisele edastada hagejate ettepanek parlamendile;

mõistab valesti määruse nr 211/20111 nõudeid ja säilitab seadusandliku monopoli, mis on vastuolus aluslepingute sätetega institutsioonide dialoogi kohta;

ei tee õiguslikke ja poliitilisi järeldusi eraldiseisvalt, nagu nõuab määrus nr 211/2011.

Kolmas väide, et määrus nr 211/2011 on aluslepingutega vastuolus. Hagejad väidavad, et:

Lissaboni lepingu eesmärgid parandada institutsioonide demokraatlikku legitiimsust ja julgustada Euroopa kodanikke demokraatlikus protsessis osalema saavad kahjustatud, kui komisjon ei võta subjektiivsetel ja meelevaldsetel põhjustel, ilma parlamendipoolse analüüsita, arvesse kodanike initsiatiivi;

kui komisjon otsus ei ole edasikaevatav, rikutakse õigusnormi.

____________

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT 2011 L 65, lk 1).