Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 25. jūlijā – One of Us u.c./Parlaments u.c.

(lieta T-561/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Eiropas pilsoņu iniciatīva One of Us u.c. (pārstāvji – C. de La Hougue, advokāts)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas Paziņojumu COM (2014) 355, galīgā redakcija;

pakārtoti, atcelt Regulas (ES) Nr. 211/2011 10. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

piespriest atbildētājiem atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisijas atbilde uz prasītāju tiesību akta priekšlikumu un jautājumiem, kurus prasītāji bija izvirzījuši pilsoņu iniciatīvā “One of us”, ir neapmierinoša, jo Komisija i) nav atbildējusi uz faktu, ka cilvēka embrijs ir cilvēks, un ii) tā nav izskatījusi acīmredzamas pretrunas.

Ar otro pamatu tiek apgalvots demokrātiskā procesa pārkāpums, jo Komisija:

nav sniegusi juridiskus paskaidrojumus, kādēļ tā ir atteikusies nodot Parlamentam prasītāju priekšlikumu;tā nav pareizi sapratusi Regulā Nr. 211/2011  izvirzītās prasības un patur savās rokās likumdošanas procesa monopolu pretēji Līgumu noteikumiem par dialogu starp iestādēm;tā nav atsevišķi norādījusi savus juridiskos un politiskos secinājumus, kā tas ir prasīts Regulā Nr. 211/2011.Ar trešo pamatu tiek apgalvota Regulas Nr. 211/2011 nesaderība ar Līgumiem. Prasītāji apgalvo, ka:tiek likti šķēršļi Lisabonas līguma mērķiem uzlabot iestāžu demokrātisko leģitimitāti un veicināt Eiropas pilsoņu līdzdalību demokrātiskajā procesā, ja Komisija var noraidīt pilsoņu iniciatīvu subjektīvu un patvaļīgu iemeslu dēļ, tos neizskatot Parlamentam;nav ievērots tiesiskums, ja Komisijas lēmums nav pakļauts tiesas kontrolei.

____________

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (E