Language of document :

Talan väckt den 25 juli 2014 – En av oss m.fl. mot parlamentet m.fl.

(Mål T-561/14)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökanden: Europeiskt medborgarinitiativ En av oss m.fl. (ombud: advokaten C. de La Hougue)

Svaranden: Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens meddelande COM (2014) 355 final,

alternativt ogiltigförklara artikel 10.1.c i förordning (EU) nr 211/2011, och

förplikta svarandena att ersätta sökandenas rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder.

Första grunden: Sökandena gör gällande att kommissionens svar på sökandenas lagstiftningsförslag och på frågor som sökandena fört fram genom medbogarinitiativet ”En av oss” är otillfredsställande eftersom kommissionen i) inte bemöter faktumet att ett mänskligt embryo är en människa och ii) inte uppmärksammar uppenbara motsägelser.

Andra grunden: Sökandena gör gällande att den demokratiska processen inte har respekterats eftersom kommissionen

inte anger några juridiska skäl för sin vägran att överlämna sökandenas förslag till parlamentet,

feltolkar kraven i förordning no 211/20111 och upprätthåller ett monopol över lagstiftningsprocessen, vilket strider mot bestämmelserna i fördragen om institutionell dialog,

inte redogjort för sina juridiska och politiska slutsatser separat, vilket krävs enligt förordning nr 211/2011.

Tredje grunden: Sökandena gör gällande att förordning nr 211/2011 inte är förenlig med fördragen. Sökandena gör gällande att

målen i Lissabonfördraget, att öka institutionernas demokratiska legitimitet och att uppmuntra unionsmedborgare att delta i den demokratiska processen, motarbetas om ett medborgarinitiativ kan avvisas av kommissionen på grund av subjektiva eller godtyckliga skäl utan att bli granskat av parlamentet,

rättsstatsprincipen åsidosätts om kommissionens beslut inte kan bli föremål för rättslig prövning.

____________

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT 2011 L 65, s. 1).