Language of document : ECLI:EU:T:2016:173

Vec T‑561/14

Európska iniciatíva občanov „One of Us“ a i.

proti

Európskej komisii

„Vedľajšie účastníctvo – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci – Reprezentatívne združenie, ktorého cieľom je obrana záujmov jeho členov – Uverejnenie návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania na internete – Zneužitie konania“

Abstrakt – Uznesenie predsedu prvej komory Všeobecného súdu zo 16. marca 2016

1.      Súdne konanie – Vedľajšie účastníctvo – Podmienky prípustnosti – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci – Pojem – Požiadavka priameho a bezprostredného záujmu

(Štatút Súdneho dvora, článok 40 druhý odsek a článok 53 prvý odsek)

2.      Súdne konanie – Vedľajšie účastníctvo – Dotknuté osoby – Reprezentatívne združenie, ktorého cieľom je ochrana jeho členov – Prípustnosť vo veciach, v ktorých ide o zásadné otázky, ktoré sa týkajú týchto členov – Podmienky – Extenzívny výklad

(Štatút Súdneho dvora, článok 40 druhý odsek a článok 53 prvý odsek)

3.      Súdne konanie – Prejednávanie vecí pred Všeobecným súdom – Ochrana poskytnutá účastníkom konania proti zneužitiu procesných dokumentov – Rozsah – Zverejnenie návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania na internete – Zneužitie konania – Zohľadnenie na účely rozdelenia náhrady trov konania

(Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 135 ods. 2; Pokyny pre tajomníka Všeobecného súdu, článok 5 ods. 8)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 19, 45)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 24, 25, 43)

3.      Podľa pravidiel, ktoré upravujú prejednávanie vecí pred Všeobecným súdom, najmä podľa článku 5 ods. 8 pokynov pre tajomníka, sú účastníci súdneho konania chránení proti zneužívaniu procesných dokumentov. Toto ustanovenie odráža podstatný aspekt všeobecnej zásady riadneho výkonu spravodlivosti, podľa ktorej majú účastníci konania právo obhajovať svoje záujmy bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu, najmä zo strany verejnosti.

Z toho vyplýva, že účastník konania, ktorému bol umožnený prístup k procesným dokumentom iných účastníkov konania, môže toto právo využiť len na obhajobu svojej vlastnej veci s vylúčením akéhokoľvek iného cieľa, ako je vyvolávanie kritiky verejnosti namierenej proti tvrdeniam iných účastníkov konania Cieľom zákazu určeného účastníkovi konania zneužiť svoje právo na prístup k procesným dokumentom druhej strany na iné účely ako na tie, ktoré súvisia s obhajobou svojej vlastnej veci, je totiž zabezpečiť dodržiavanie všeobecnej zásady riadneho výkonu spravodlivosti, a nie chrániť údajne dôverný obsah týchto dokumentov.

To má v priebehu celého súdneho konania zaručiť, že rozprava medzi účastníkmi konania, ako aj porada dotknutého súdu v konaní vo veci sa uskutočnia v úplnom pokoji, a zabrániť tomu, aby bola činnosť súdu vystavená vonkajšiemu tlaku, aj keď len vo vnímaní verejnosti, a aby sa narušil pokojný priebeh rozpravy.

Konanie v rozpore s týmto aspektom všeobecnej zásady riadneho výkonu spravodlivosti predstavuje zneužitie konania, na ktoré sa môže prihliadať pri rozdelení náhrady trov konania.

Okrem toho je potrebné uviesť, že ochrana účastníkov súdneho konania podľa tohto aspektu všeobecnej zásady riadneho výkonu spravodlivosti sa musí vzťahovať aj na navrhovateľa, ktorý podal návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania pred Všeobecným súdom. Tento navrhovateľ sa totiž podieľa na súdnej činnosti a z tohto dôvodu musí mať nárok na rovnakú úroveň ochrany ako účastníci konania, pokiaľ ide o možnosť obhajovať svoje záujmy nezávisle od akýchkoľvek vonkajších vplyvov, najmä zo strany verejnosti.

Uverejnenie návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania, v ktorom je navrhovateľ vstupu do konania prezentovaný negatívne so zámerom vyvolať voči nemu vo verejnosti negatívne pocity, predstavuje zneužitie konania, na ktoré je možné prihliadať pri rozhodnutí o rozdelení náhrady trov konania podľa článku 135 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(pozri body 49 – 53, 60, 61)