Language of document : ECLI:EU:T:2016:173

Mål T‑561/14

Europeiska medborgarinitiativet ”One of Us” m.fl.

mot

Europeiska kommissionen

”Intervention – Intresse av utgången av tvisten – Intresseorganisation som har till syfte att skydda sina medlemmars intressen – Offentliggörande av interventionsansökan på internet – Rättegångsmissbruk”

Sammanfattning – Beslut av ordföranden vid tribunalens första avdelning av den 16 mars 2016

1.      Domstolsförfarande – Intervention – Sakprövningsförutsättningar – Intresse av utgången av tvisten – Begrepp – Krav på ett direkt och faktiskt intresse

(Domstolens stadga, artiklarna 40 andra stycket och 53 första stycket)

2.      Domstolsförfarande – Intervention – Berörda personer – Intresseorganisation som har till syfte att skydda sina medlemmars intressen – Rätt att intervenera i mål där principiella frågor uppkommer som kan påverka medlemmarna – Villkor – Extensiv tolkning

(Stadgan för Europeiska unionens domstol, artiklarna 40 andra stycket och 53 första stycket)

3.      Domstolsförfarande – Handläggning av mål vid tribunalen – Skydd för parterna mot att handlingarna i målet används på otillbörligt sätt – Räckvidd – Offentliggörande på internet av interventionsansökan – Rättegångsmissbruk – Beaktande vid fördelningen av rättegångskostnaderna

(Tribunalens rättegångsregler, artikel 135.2; instruktionen för tribunalens justitiesekreterare, artikel 5.8)

1.      Se beslutet.

(se punkterna 19 och 45)

2.      Se beslutet.

(se punkterna 24, 25 och 43)

3.      Enligt bestämmelserna om handläggningen av mål vid tribunalen, särskilt artikel 5.8 i instruktionen för justitiesekreteraren, åtnjuter parterna skydd mot att rättegångshandlingarna i ett mål används på ett otillbörligt sätt. Detta skydd ger uttryck för en central aspekt av den allmänna principen om god rättskipning, enligt vilken parterna har rätt att försvara sina intressen oberoende av all yttre påverkan, särskilt från allmänhetens sida.

Av detta följer att en part som ges tillgång till andra parters inlagor i målet endast åtnjuter denna rättighet för att försvara sin egen ståndpunkt och inte för andra syften, såsom att uppmana allmänheten att kritisera de argument som anförts av övriga parter i målet. Förbudet för en part att använda sin rätt till tillgång till andra parters rättegångshandlingar för andra ändamål än att försvara sin egen sak syftar således till att säkerställa iakttagandet av den allmänna principen om god rättskipning och inte till att skydda det eventuellt konfidentiella innehållet i nämnda handlingar.

Detta bidrar till att under hela domstolsförfarandet säkerställa att meningsutbytet mellan parterna och rättens överläggning i målet sker under lugna former och att det inte kan göras några påtryckningar utifrån på domstolsverksamheten, eller ens att allmänheten kan uppfatta det så, och att den lugna formen för meningsutbytet inte äventyras.

En handling som strider mot ovannämnda del av den allmänna principen om en god rättskipning utgör ett rättegångsmissbruk som det kan tas hänsyn till vid fördelningen av kostnaderna.

Vidare måste det skydd som parterna ges i domstolsförfarandet enligt ovannämnda del av den allmänna principen om en god rättskipning även omfatta en interventionssökande vid tribunalen. Interventionssökanden deltar nämligen i domstolsförfarandet och bör därför åtnjuta samma skyddsnivå som parterna i förfarandet när det gäller möjligheten att försvara sina intressen oberoende av varje yttre påverkan, bland annat från allmänheten.

Offentliggörandet på en internetsida av interventionsansökan, som framställer interventionssökanden på ett negativt sätt och som således syftar till att hos allmänheten uppbringa negativa känslor gentemot interventionssökanden, utgör ett rättegångsmissbruk som det kan tas hänsyn till vid fördelningen av kostnaderna i enlighet med artikel 135.2 i rättegångsreglerna.

(se punkterna 49–53, 60 och 61)