Language of document :

Vispārējās tiesas 2018. gada 23. aprīļa spriedums – One of Us u.c./Komisija

(Lieta T-561/14) 1

(Institucionālās tiesības – Eiropas pilsoņu iniciatīva – Pētniecības politika – Sabiedrības veselība – Sadarbība attīstības jomā – Savienības finansējums darbībām, kas saistītas ar cilvēka embriju iznīcināšanu – Komisijas paziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 211/2011 10. panta 1. punkta c) apakšpunktu – Prasība atcelt tiesību aktu – Procesuālā rīcībspēja – Apstrīdams tiesību akts – Daļēja nepieņemamība – Pārbaude tiesā – Pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: European Citizens’ Initiative One of Us un citi prasītāji, kuru nosaukumi ir norādīti sprieduma pielikumā (pārstāvji: sākotnēji C. de La Hougue, vēlāk J. Paillot, advokāti, un visbeidzot P. Diamond, barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: J. Laitenberger un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Polijas Republika (pārstāvji: M. Szwarc, A. Miłkowska un B. Majczyna)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Parlaments (pārstāvji: sākotnēji U. Rösslein un E. Waldherr, vēlāk – U. Rösslein un R. Crowe) un Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: E. Rebasti un K. Michoel)

Priekšmets

Par prasību, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas 2014. gada 28. maija Paziņojumu COM(2014) 355 final par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Uno di noi”.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

European Citizens’ Initiative One of Us un citi prasītāji, kuru vārdi ir ietverti pielikumā, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Polijas Republika, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

____________

1     OV C 409, 17.11.2014.