Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 23 kwietnia 2018 r. – One of Us i in. / Komisja

(Sprawa T-561/14)1

[Prawo instytucjonalne – Europejska inicjatywa obywatelska – Polityka badań naukowych – Zdrowie publiczne – Współpraca na rzecz rozwoju – Finansowanie przez Unię działań wiążących się z niszczeniem ludzkich zarodków – Komunikat Komisji wydany na podstawie art. 10 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 211/2011 – Skarga o stwierdzenie nieważności – Zdolność strony do pozywania i bycia pozywanym – Akt zaskarżalny – Częściowa niedopuszczalność – Kontrola sądowa – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie]

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: European Citizens’ Initiative One of Us i pozostali skarżący, których nazwiska widnieją w załączniku do wyroku (przedstawiciele: początkowo adwokat C. de La Hougue, a następnie adwokat J. Paillot, a wreszcie P. Diamond, barrister)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Laitenberger i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: M. Szwarc, A. Miłkowska i B. Majczyna, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo U. Rösslein i E. Waldherr, a następnie U. Rösslein i R. Crowe, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. Rebasti i K. Michoel, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesione na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonego komunikatu Komisji COM(2014) 355 final z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Uno di noi”.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

European Citizens’ Initiative One of Us i inni skarżący, których nazwiska widnieją w załączniku, pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Rzeczpospolita Polska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 409 z 17.11.2014.