Language of document :

Žaloba podaná dne 19. prosince 2005 - Tsarnavas v. Komise

(Věc F-125/05)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vassilios Tsarnavas (Atény, Řecko) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (AIPN) ze dne 1. dubna 2005, kterým se zamítá žádost žalobce podaná na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu (žádost č. D/007/05);

případně zrušit rozhodnutí Komise ze dne 7. října 2005, kterým se zamítá stížnosti žalobce (č. R/488/05);

uložit žalované povinnost k náhradě škody ve výši 72 000 EUR za majetkovou a nemajetkovou újmu utrpěnou žalobcem následkem opakovaných chyb nebo nesprávného postupu, jichž se dopustila Komise v rámci období pro povýšení 1998 a 1999;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce napadá rozhodnutí Komise, kterým byly zamítnuty žádost a stížnost, které podal za účelem získání náhrady škody za majetkovou a nemajetkovou újmu, kterou mu způsobilo jednání Komise v rámci období pro povýšení 1998 a 1999. Za účelem zpochybnění opatření přijatých ohledně něj Komisí, totiž žalobce zahájil čtyři postupy před zahájením soudního řízení a čtyři sporná řízení, v jejichž důsledku byla uvedená opatření buď odvolána nebo ke zrušena.

Majetková újma vyplývá ze skutečnosti, že žalobce se za účelem zajištění svojí plné obhajoby v kontextu postupů před zahájením soudního řízení obrátil na právního poradce. Nemajetková újma vyplývá z nejisté situace, v níž se žalobce nacházel po několik let, jakož i z jeho ztráty důvěry v orgán.

____________