Language of document :

Sag anlagt den 19. december 2005 - Tsarnavas mod Kommissionen

(Sag F-125/05)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vassilios Tsarnavas (Athen, Grækenland) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 1. april 2005 om afslag på sagsøgerens ansøgning indgivet i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1 (ansøgning nr. D/007/05).

Om fornødent: Annullation af Kommissionens afgørelse af 7. oktober 2005 om afslag på sagsøgerens klage (nr. R/488/05).

Kommissionen tilpligtes at betale en godtgørelse på 72 000 EUR for den økonomisk og ikke-økonomisk skade, sagsøgeren har lidt som følge af gentagne uregelmæssigheder eller tjenstlige fejl begået af Kommissionen i forbindelse med forfremmelsesårene 1998 og 1999.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har anfægtet Kommissionens afgørelser om afslag på den ansøgning og den klage, han havde indgivet med henblik på at opnå en godtgørelse for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som Kommissionens adfærd i forbindelse med forfremmelsesårene 1998 og 1999 har forvoldt ham. Sagsøgeren har nemlig for at anfægte de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet i forhold til ham, indledt fire administrative procedurer og anlagt fire retssager, som er udmundet i enten tilbagetrækning eller annullation af nævnte foranstaltninger.

Det økonomiske tab følger af, at sagsøgeren for fuldt ud at sikre sit forsvar i forbindelse med de administrative procedurer, har måttet antage en advokat. Det ikke-økonomiske tab følger af den usikre situation, sagsøgeren befandt sig i gennem flere år, samt i hans mistede tillid til institutionen.

____________