Language of document :

19. detsembril 2005 esitatud hagi - Tsarnavas versus komisjon

(Kohtuasi F-125/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vassilios Tsarnavas (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 1. aprilli 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt personalieeskirja artikli 90 lõike 1 alusel esitatud taotlus (taotlus nr D/007/05);

tühistada vajalikus ulatuses komisjoni 7. oktoobri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus (kaebus nr R/488/05);

mõista kostjalt korduvate eeskirjade rikkumiste või asutuse vigade tõttu 1998. ja 1999. aasta edutamise raames komisjoni poolt hagejale tekitatud moraalse ja varalise kahju hüvitisena välja 72 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab komisjoni otsused, millega jäetakse rahuldamata tema taotlus ja kaebus, milles ta taotles talle 1998. ja 1999. aasta edutamise käigus talle komisjoni tegevuse tõttu tekkinud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamist. Tema suhtes komisjoni võetud meetmete vaidlustamiseks algatas hageja neli kohtueelset menetlust ja neli kohtuvaidlust, mis olid seotud pensionile jäämise või nimetatud meetmete tühistamisega.

Varaline kahju tuleneb asjaolust, et oma kaitse tagamiseks kohtueelsetes menetlustes pidi hageja kasutama õigusabi. Moraalne kahju tuleneb hageja ebakindlast olukorrast, mis kestis mitu aastat, ning samuti usalduse kaotusest institutsiooni vastu.

____________