Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 1 февруари 2007 г. - Tsarnavas / Комисия

(Дело F-125/05)1

(Длъжностни лица - Повишаване в длъжност - Сравнително съпоставяне на заслугите на длъжностни лица от различни служби - Искане за обезщетение - Допустимост - Разумен срок - Адвокатски възнаграждения - Процедура, предхождаща съдебното производство - Неимуществени вреди)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Vassilios Tsarnavas (Атина, Гърция) [представител: N. Lhoëst, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: C. Berardis-Kayser и D. Martin]

Предмет

От една страна, ищецът иска отмяна на решенията на Комисията от 1 април 2005 година и от 7 октомври 2005 година, които оставят без уважение неговите искания за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, претърпени в рамките на процедура по повишаване в длъжност през 1998 и 1999 г., и, от друга страна, осъждане на ответника да заплати обезщетение, изчислено ex aequo et bono на 72 000 еуро за претърпени имуществени и неимуществени вреди

Диспозитив

Комисията на Европейските общности се осъжда да заплати на г-н Tsarnavas сума от 3 000 еуро като обезщетение за неимуществени вреди.

В останалата му част искът се отхвърля.

Комисията на Европейските общности следва да понесе собствените си разноски и една трета от тези на г-н Tsarnavas.

Г-н Tsarnavas следва да понесе две трети от собствените си разноски.

____________

1 - ОВ C 60, 11.3.2006 г., стр. 54.