Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 1. veebruari 2007. aasta otsus - Tsarnavas versus komisjon

(Kohtuasi F-125/05)1

(Ametnikud - Edutamine - Erinevate teenistuste ametnike teenete võrdlev hindamine - Kahju hüvitamise nõue - Vastuvõetavus - Mõistlik tähtaeg - Advokaaditasud - Kohtueelne menetlus - Mittevaraline kahju)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vassilios Tsarnavas (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Hageja palub esiteks, tühistada komisjoni 1. aprilli ja 7. oktoobri 2005. aasta otsused, millega jäeti rahuldamata tema nõuded saada hüvitist 1998. ja 1999. aasta edutamise raames tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest ja teiseks, mõista kostjalt välja tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest hüvitist ex aequo et bono hinnanguliselt 72 000 eurot.

Otsuse resolutiivosa

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt Vassilios Tsarnavas'e kasuks välja 3000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

Mõista üks kolmandik Vassilios Tsarnavas'e kohtukuludest välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Vassilios Tsarnavas kannab kaks kolmandikku oma kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006, lk 54