Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 1 lutego 2007 r. - Tsarnavas przeciwko Komisji

(Sprawa F-125/05)1

(Urzędnicy - Awans - Porównawcze badanie zasług urzędników różnych służb - Wniosek o odszkodowanie - Dopuszczalność - Rozsądny termin - Honorarium adwokata - Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi - Krzywda)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vassilios Tsarnavas (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarżący wnosi po pierwsze o uchylenie decyzji Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. i z dnia 7 października 2005 r. oddalających jego wnioski o naprawienie poniesionej szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w ramach postępowania w sprawie awansu za lata 1998 i 1999 oraz po drugie zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości 72 000 EUR za poniesioną przez skarżącego szkodę i doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

Komisja Wspólnot Europejskich wypłaci V. Tsarnavasowi kwotę 3000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez V. Tsarnavasa.

V. Tsarnavas pokryje dwie trzecie własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.3.2006 r., str. 54