Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г.

Borbély / Комисия

(Дело F-126/05)1

(Длъжностни лица - Възстановяване на разноски - Добавка за настаняване - Добавка за дневни разходи - Пътни разходи при постъпване на служба - Място на наемане - Пълна юрисдикция)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Andrеa Borbély (Брюксел, Белгия) (представлявана от: R. Stötzel, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представлявана от: J. Currall и H. Kraemer, представители)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията, с което на ищцата се отказва добавката за настаняване, добавката за дневни разходи, както и възстановяването на пътните разноски в резултат от определянето на Брюксел като място на нейното наемане

Диспозитив

Решението на Комисията на Европейските общности от 2 март 2005 г. се отменя в частта, с която на ищцата е отказано отпускането на добавката за настаняване, предвидена в член 5, параграф 1 от приложение VII към Правилника, и добавката за дневни разходи, предвидена в член 10, параграф 1 от същото приложение.

Комисията на Европейските общности се осъжда да заплати на ищцата сумите по посочените добавки съгласно действащите норми от Правилника ведно с лихва за забава, считано от датата на настъпване на изискуемостта им до датата на действителното плащане, в размер на приложимия за посочения период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции на рефинансиране, увеличен с два пункта.

Искът се отхвърля в останалата си част.

Всяка от страните поема собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 60, 11.3.2006 г., стр. 54.