Language of document :

Преюдициално запитване от Arbeits- und Sozialgericht Wien (Австрия), постъпило на 3 октомври 2017 г. — BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse/Gradbeništvo Korana d.o.o.

(Дело C-579/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Страни в главното производство

Ищец: BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Ответник: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 1 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 да се тълкува в смисъл, че производства по искове за плащане на надбавки, предявени от Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) срещу работодатели в случай на командироване в Австрия на работници, чиято обичайна месторабота не е в тази държава, с цел извършване на трудова дейност или предоставяне на работници на разположение в Австрия или срещу работодатели със седалище извън Австрия в случай на наемане на работници, чиято обичайна месторабота е в тази държава, са „граждански и търговски дела“, за които се прилага посоченият регламент, дори когато тези искове на BUAK за надбавки се отнасят до частноправни трудови правоотношения и служат за удовлетворяване на частноправни, произтичащи от трудовите правоотношения с работодателите претенции на работниците да ползват отпуск и да им бъде изплащано възнаграждение за платен отпуск, при положение че:

както размерът на възнаграждението за платен отпуск, за което работниците могат да претендират пред BUAK, така и размерът на надбавките, които BUAK може да изисква да получи от работодателите, не се определят с индивидуален или колективен трудов договор, а с наредба на федерален министър,

надбавките, които работодателите дължат на BUAK, служат не само за изплащане на дължимите на работниците възнаграждения за платен отпуск, но и за покриване на административните разходи на BUAK, и

с оглед на предявяването и удовлетворяването на вземанията си във връзка с такива надбавки BUAK по закон притежава по-големи права от тези, които би имал един частноправен субект, тъй като:

работодателите са длъжни да съобщават на BUAK данни по повод на конкретно събитие, както и да предоставят ежемесечно текуща информация, като за тази цел използват създадените от BUAK комуникационни канали, да съдействат при извършването на контрол от страна на BUAK и да позволяват предприемането на съответните мерки, да предоставят достъп до ведомости за възнагражденията, търговска и друга документация и да дават на BUAK сведения, като в противен случай ще им бъдат наложени парични санкции, и

ако работодателят наруши задължението за предоставяне на информация, BUAK има право да изчисли дължимите от работодателя надбавки на базата на собствени проверки, като в такъв случай BUAK има вземане за надбавките в изчисления от него размер, без оглед на действителните условия на командироването или наемането на работа?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.