Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeits- und Sozialgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 3.10.2017 – BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse v. Gradbeništvo Korana d.o.o.

(Asia C-579/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Kantaja: BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Vastaaja: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 1 artiklaa tulkittava siten, että oikeudenkäynnit, jotka koskevat palkanlisää koskevia vaatimuksia, joita Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) esittää työnantajaa kohtaan sen perusteella, että Itävaltaan on lähetetty työntekijöitä, joilla ei ole tavanomaista työskentelypaikkaa Itävallassa, tai vuokratyön yhteydessä, tai sellaista työnantajaa kohtaan, jonka kotipaikka on muualla kuin Itävallassa, sen perusteella, että tämä ottaa palvelukseen työntekijöitä, joilla on tavanomainen työskentelypaikka Itävallassa, ovat siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita, joihin on sovellettava edellä mainittua asetusta, silloinkin kun nämä BUAK:n palkanlisiä koskevat vaatimukset kylläkin liittyvät yksityisoikeudellisiin työsuhteisiin ja niillä pyritään siihen, että työntekijöiden lomaa ja loma-ajan palkkaa koskevat yksityisoikeudelliset oikeudet, jotka perustuvat heidän ja työnantajan välisiin työsuhteisiin, täytetään, mutta

–    sekä loma-ajan palkan määrä, joka työntekijällä on oikeus vaatia BUAK:lta, että BUAK:n työnantajilta vaatimien palkanlisien määrä vahvistetaan liittovaltion ministerin asetuksella eikä sopimuksella tai työehtosopimuksella,

–    palkanlisiä, joita työnantajien on maksettava BUAK:lle, ei käytetä vain työntekijöille maksettavien loma-ajan palkkojen kattamiseen vaan myös BUAK:n hallintokulujen kattamiseen, ja

–    BUAK:lla on tällaisia palkanlisiä koskevien vaatimusten esittämisen ja täytäntöönpanon yhteydessä lainsäädännön nojalla laajemmat valtuudet kuin yksityishenkilöllä, koska

–    työnantaja on rahamääräisen seuraamuksen uhalla velvollinen tekemään BUAK:lle sekä tilannekohtaisia että kuukausittaisia kausi-ilmoituksia käyttämällä BUAK:n toteuttamia viestintäkanavia, edistämään BUAK:n valvontatoimenpiteitä ja sallimaan ne, myöntämään BUAK:lle oikeuden tutustua palkka-, liike- ja muihin asiakirjoihin ja antamaan sille tietoja, ja

–    jos työnantaja ei täytä ilmoitusvelvollisuuksiaan, BUAK:lla on oikeus arvioida omien selvitystensä perusteella palkanlisät, jotka työnantajan on maksettava, jolloin BUAK:n vaatimien palkanlisien määrä on työntekijöiden lähettämisen tai työskentelyn tosiasiallisista olosuhteista riippumatta BUAK:n arvion mukainen?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.