Language of document :

Жалба, подадена на 2 април 2021 г. от Европейската инвестиционна банка срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 27 януари 2021 г. по дело T-9/19, ClientEarth/ЕИБ

(Дело C-212/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) (представители: T. Gilliams, G. Faedo и K. Carr)

Други страни в производството: ClientEarth, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

изцяло да отмени постановеното в диспозитива на обжалваното съдебно решение,

ако прецени, че фазата на производството позволява това, да отхвърли първоинстанционната жалба,

да осъди ClientEarth да заплати съдебните разноски на двете страни, направени както в настоящото, така и в първоинстанционното производство по обжалване.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят посочва три основания за обжалване.

Първо, в обжалваното съдебно решение неправилно се обявява за недопустимо защитното възражение на ЕИБ, свързано с независимостта ѝ във връзка с финансовите операции. Общият съд не е взел предвид разпоредбите на първичното право на Съюза, подкрепящи защитното възражение на ЕИБ, приложил е неправилно задължението за мотивиране и е изопачил отговора, който ЕИБ е дала на отправеното от ClientEarth на основание член 10 от Орхуския регламент1 искане за вътрешно преразглеждане. В резултат на това Общият съд неправилно е тълкувал дефиницията в член 2, параграф 1, буква ж) от Орхуския регламент на понятието „административен акт“.

Второ, в обжалваното съдебно решение неправилно се приема, че решението от 12 април 2018 г., с което Съветът на директорите на ЕИБ одобрява предложението за финансиране на проект за изграждането на електроцентрала на биомаса в Куртис (Испания), е административен акт, който „е правнообвързващ и има външни последици“ по смисъла на член 2 параграф 1, буква ж) от Орхуския регламент. Общият съд е нарушил принципа, че първичното право на Съюза има предимство пред вторичното право на Съюза и пред международните споразумения, не се е съобразил с член 271, буква в) и с член 263, четвърта алинея ДФЕС и неправилно е приложил член 263 ДФЕС.

Трето, в обжалваното съдебно решение неправилно се приема, че решението от 12 април 2018 г. на Съвета на директорите на ЕИБ е административен акт, приет „съгласно екологичното законодателство“ по смисъла член 2 параграф 1, буква ж) от Орхуския регламент. Общият съд неправилно е тълкувал дефиницията в член 2, параграф 1, буква е) от Орхуския регламент, не е установил точното правно основание за приемането на спорното решение и е тълкувал Орхуския регламент непоследователно от гледна точка на Орхуската конвенция.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 2006 г., стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 126).