Language of document :

2021 m. balandžio 6 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. sausio 27 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-9/19 ClientEarth / EIB

(Byla C-223/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama F. Blanc ir G. Gattinara

Kitos proceso šalys: ClientEarth, Europos investicijų bankas (EIB)

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą,

priteisti iš ClientEarth bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija remiasi trimis apeliacinio skundo pagrindais.

Teisės klaidos, padarytos taikant nuoseklaus aiškinimo principą dėl Orhuso konvencijos ir aiškinant Orhuso konvencijos 2 bei 9 straipsnius (pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su skundžiamo sprendimo 107, 125 ir 126 punktais).

Teisės klaida, padaryta aiškinant Orhuso reglamento1 2 straipsnio 1 dalies g punkte pateiktą sąvoką „administracinis aktas“; šį pagrindą sudaro trys dalys:

teisės klaida, padaryta aiškinant sąvoką „teisės aktai“, vartojamą Orhuso reglamento 2 straipsnio 1 dalies f punkte (ši antrojo apeliacinio skundo pagrindo dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 121–124 punktais),

teisės klaida, padaryta aiškinant sąvoką „individualiai taikoma priemonė“, vartojamą Orhuso reglamento 2 straipsnio 1 dalies g punkte (ši antrojo apeliacinio skundo pagrindo dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 126–142 punktais),

teisės klaida, padaryta aiškinant žodžių junginį „teisiškai įpareigojanti ir turinti išorinį poveikį“, vartojamą toje pačioje nuostatoje (ši antrojo apeliacinio skundo pagrindo dalis susijusi su skundžiamo sprendimo 149–173 punktais).

SESV 271 straipsnio c punkto pažeidimas (šis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su skundžiamo sprendimo 89–92, 150–152 ir 169–171 punktais).

____________

1 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006, p. 13).