Language of document :

4. märtsil 2013 esitatud hagi - Deweerdt jt versus kontrollikoda

(kohtuasi T-132/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Sonja Deweerdt (Rulles, Belgia), Didier Lebrun (Luxembourg, Luksemburg) ja Margot Lietz (Mensdorf, Luksemburg) (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Liidu Kontrollikoda

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

teha otsus, millega

tunnistatakse kontrollikoja kodukorra artikkel 4 õigusvastaseks, niivõrd kui selle mõjul on tagatud sellise liikme karistamatus, kes on mõistetud süüdi ahistamises;

tühistatakse kontrollikoja 13. detsembri 2012. aasta otsus mitte pöörduda Euroopa Kohtusse selleks, et paluda kontrollida, kas tol ajal kontrollikoja liikmeks olnud S ei vastanud enam oma ametikoha nõuetele või ei täitnud sellest tulenevaid kohustusi, ja eeldusel, et tema volitused olid juba lõppenud, lugeda tema õigus pensionile kaotatuks;

mõistetakse kohtukulud välja kontrollikojalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad neli väidet.

Esimene väide, mis tugineb kontrollikoja kodukorra artikli 4 õigusvastasusele, niivõrd kui selle mõjul on tagatud sellise liikme karistamatus, kes on mõistetud süüdi ahistamises.

Teine väide, mis tugineb asjaolule, et vaidlustatud otsus ei ole ühtne, kuna kontrollikoda on sõnaselgelt tunnistanud S-i rikkumisi, keeldudes samas aga Euroopa Kohtusse pöördumast.

Kolmas väide, et puuduvad igasugused asjakohased põhjendused, mis võimaldaksid hagejatel hinnata vaidlustatud otsuse põhjendatust.

Neljas väide, et rikutud on õiguspärase ootuse põhimõtet ja võimu on kuritarvitatud, kuna kontrollikoda analüüsis võimalust kaevata S Euroopa Kohtusse alles üks aasta ja üks päev pärast seda, kui väline uurija oli esitanud oma ettekande.

____________