Language of document :

Определение на Общия съд от 28 април 2014 г. — Deweerdt и др./Сметна палата

(Дело T-132/13)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1    ОВ C 123, 27.4.2013 г.