Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Budapest Környéki Törvényszék (Maďarsko) dne 28. dubna 2021 – WD v. Agrárminiszter

(Věc C-273/21)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Budapest Környéki Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobce: WD

Žalovaný: Agrárminiszter

Předběžná otázka

Musí být čl. 32 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1307/20131 vykládán v tom smyslu, že plochu zapsanou v katastru nemovitostí jako „letiště vyňaté ze zemědělského využívání“, na které není provozována žádná činnost související s provozováním letiště, je nutno považovat za plochu, která je převážně využívána k zemědělské činnosti, když je na ní provozován chov zvířat pro zemědělské účely?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 608).