Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Budapest Környéki Törvényszék (Hongarije) op 28 april 2021 – WD / Agrárminiszter

(Zaak C-273/21)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Budapest Környéki Törvényszék

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: WD

Verwerende partij: Agrárminiszter

Prejudiciële vraag

Moet artikel 32, lid 2, onder a) en b), van verordening nr. 1307/2013/EU1 aldus worden uitgelegd dat een onroerend goed, dat in het kadaster is ingeschreven als luchtvaartterrein dat zijn landbouwbestemming heeft verloren en waar geen luchtvaartterreingerelateerde activiteit plaatsvindt, moet worden aangemerkt als een overwegend voor landbouwdoeleinden gebruikt areaal indien daar een veehouderijactiviteit wordt uitgeoefend?

____________

1     Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB 2013 L 347, blz. 608).