Language of document : ECLI:EU:F:2010:171

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

16 päivänä joulukuuta 2010

Asia F-25/10

AG

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Irtisanominen koeajan päättymisen jälkeen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Myöhässä nostettu kanne – Ilmoittaminen vastaanottotodistusten kanssa lähetetyllä kirjatulla kirjeellä

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa AG vaatii muun muassa virkamiestuomioistuinta kumoamaan 14.5.2009 tehdyn parlamentin päätöksen, jolla AG irtisanottiin hänen koeaikansa jälkeen, ja 21.12.2009 tehdyn parlamentin päätöksen, jolla hänen mainitusta päätöksestä tekemänsä valitus hylättiin, sekä velvoittamaan parlamentin korvaamaan vahingot, jotka hänelle on näistä päätöksistä väitetysti aiheutunut.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Määräajat – Määräajan alkamisajankohta – Ilmoittaminen – Käsite

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

Silloin, kun päätös ilmoitetaan vastaanottotodistuksin lähetetyllä kirjatulla kirjeellä, sen adressaatin katsotaan saaneen siitä tiedon allekirjoituksella, jonka hän merkitsee postin vastaanottotodistukseen. Jos adressaatti ei voi allekirjoittaa kirjattua kirjettä, koska hän sen vuoksi, että hän ei ole kotonaan postinkantajan siellä käydessä, pidättäytyy kaikista toimista tai ei hae kirjettä sen määräajan kuluessa, jonka posti tavallisesti säilyttää kyseisen kirjeen, on katsottava, että päätös on ilmoitettu adressaatilleen asianmukaisesti kyseisen määräajan päättymispäivänä.

Olettama, jonka mukaan adressaatille on ilmoitettu päätöksestä sen määräajan päättyessä, jonka posti tavallisesti säilyttää kirjatun kirjeen, ei kuitenkaan ole ehdoton. Sen soveltaminen edellyttää näet hallinnon esittämää näyttöä kirjatulla kirjeellä ilmoittamisen sääntöjenmukaisuudesta erityisesti toimittamalla käynti-ilmoitus adressaatin ilmoittamaan viimeiseen osoitteeseen Tämä olettama ei myöskään ole sellainen, etteikö sitä voitaisi kumota. Adressaatti voi pyrkiä osoittamaan, että hän on muun muassa sairauteen liittyvistä syistä tai hänestä riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä ollut estynyt saamaan tehokkaasti tiedon käynti-ilmoituksesta.

Poissaoloa, jota perustellaan yksinomaan lomilla, ei kuitenkaan voida pitää sellaisena perusteltuna syynä, joka estää kyseisen ilmoittamista koskevan olettaman syntymisen. Jos kyseinen olettama olisi mahdollista kumota pelkästään henkilökohtaisista syistä, toimen adressaatti voisi tietyissä määrin valita ajankohdan, jolloin hän katsoo saaneensa toimesta tosiasiallisesti tiedon.

Ilmoittamista koskevalla olettamalla ei kuitenkaan loukata millään tavalla oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin eikä se ole erityisesti ristiriidassa niiden sääntöjen ennakoitavuuden kanssa, joita on sovellettava oikeuteen saada asiansa unionin tuomioistuimien käsiteltäväksi. Kolmen kuukauden ja kymmenen päivän pituinen aika kanteen nostamiselle on riittävän pitkä, jotta lomilla perustellulla poissaolotilanteella ei vaaranneta kanteen nostamisen mahdollisuuksia.

(ks. 41–44, 48 ja 50 kohta)