Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

POSTANOWIENIE PREZESA DRUGIEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 11 marca 2011 r.


Sprawa F-24/10


Loukas Kaskarelis

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Kaskarelis żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania mu dodatku zagranicznego oraz dodatku na zagospodarowanie, jak również zwrotu kosztów podróży w związku z podjęciem służby.

Orzeczenie: Sprawa F‑24/10 Kaskarelis przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja wypłaci skarżącemu dodatek na zagospodarowanie. Z zastrzeżeniem przedstawienia zwyczajowo wymaganych w tej kwestii dowodów Komisja wypłaci skarżącemu diety dzienne oraz zwróci mu koszty podróży w związku z podjęciem służby, jak również koszty przeprowadzki. Strony uzgadniają, że ani niniejsza ugoda, ani stanowiska zajęte przez strony na etapie postępowania poprzedzającego wniesienie skargi czy w trakcie postępowania sądowego, czy też przy wykonaniu niniejszej ugody nie mogą przesądzać o ewentualnej przyszłej decyzji w sprawie dodatku zagranicznego dla skarżącego, w razie gdyby miał on zostać powołany na urzędnika. Komisja pokrywa, poza własnymi kosztami, dwie trzecie kosztów skarżącego. Skarżący pokrywa jedną trzecią własnych kosztów.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)