Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 maart 2011 – Begue e.a. / Commissie

(Zaak F-27/10)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Toeslag voor werknemers aan wie regelmatig verplichtingen worden opgelegd – Artikelen 55 en 56 ter van Statuut – Verordening (EEG, Euratom, EGKS nr. 495/77)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Christian Begue e.a. (Marcy, Frankrijk) (vertegenwoordiger: A. Woimant, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoekers met terugwerkende kracht de toeslag bedoeld in artikel 56 ter van het Statuut te betalen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Verzoekers dragen hun eigen kosten en de kosten van de Commissie.

____________

1 PB C 179 van 03/07/2010, blz. 58.