Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. - AG przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-25/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zwolnienie po upływie okresu próbnego - Oczywista niedopuszczalność - Wniesienie skargi po upływie terminu - Doręczenie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AG (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu skarżącej po upływie okresu próbnego i żądanie naprawienia poniesionej zdaniem skarżącej szkody i doznanej krzywdy.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

AG pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. 161 z 19.6.2010, s. 58.