Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2010 r. - Costa przeciwko Komisji

(Sprawa F-26/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Antonino Costa (Thionville, Francja) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieuwzględnieniu skarżącego w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r. i obciążenie strony pozwanej obowiązkiem zapłaty na rzecz skarżącego kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieuwzględnieniu skarżącego w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r., o której powziął on wiadomość w dniu 22 listopada 2009 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 27 stycznia 2010 r., oddalającej zażalenie;

w konsekwencji nakazanie stronie pozwanej ponownego przeprowadzenia postępowania w sprawie awansów za 2009 r. wraz z uwzględnieniem skarżącego;

obciążenie strony pozwanej obowiązkiem zapłaty kwoty 25000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________