Language of document :

28. aprillil 2010 esitatud hagi - AG versus parlament

(kohtuasi F-25/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AG (esindajad: advokaadid S. Rodriguez ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Tühistada otsus katseaja lõppemisel hageja teenistusest vabastamise kohta ning hüvitada tekitatud kahju.

Hageja nõuded

Tühistada 14. mai 2009. aasta otsus hageja teenistusest vabastamise kohta koostoimes 21. detsembri 2009. aasta kaebuse rahuldamata jätmise otsusega;

anda ametisse nimetavale asutusele teada, millised on vaidlustatud otsuste tühistamise tagajärjed ning eelkõige teavitada võimalusest läbida katseaeg teist korda või pikendada katseaega, mille lõppemisel tuleb tema tööd uuesti hinnata;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud nii ametialase kui ka varalise (viidates töötasule ja seotud eelistele, mida hageja oleks pidanud saama alates 16. maist 2009 kuni vaidlustatud otsuste tühistamise tõttu tema tööle ennistamiseni) ning mittevaralise (viidates soovituslikule ja esialgsele summale 50 000 eurot) kahju eest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________