Language of document :

Жалба, подадена на 21 април 2010 г. - Kaskarelis/Комисия

(Дело F-24/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Белгия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника, с което на жалбоподателя се отказва да се предостави надбавка за експатриране, надбавка за настаняване и да се възстановят пътните му разноски.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права, с което на жалбоподателя се отказва да се предостави надбавка за експатриране, надбавка за настаняване и да се възстановят пътните му разноски, както и решението на органа, оправомощен да сключва договори, за отхвърляне на подадената от жалбоподателя жалба по административен ред,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________