Language of document :

Euroopa Komisjoni 20. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 9. septembri 2020. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-401/16 ja T-443/16: Hispaania ja Itaalia versus komisjon

(kohtuasi C-635/20 P)

Kohtumenetluse keeled: hispaania ja itaalia

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García)

Teised menetlusosalised: Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik

Apellandi nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

kui Euroopa Kohus leiab, et menetlusstaadium seda lubab, jätta esimeses astmes esitatud hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata;

mõista käesoleva menetluse ja esimese astme menetluse kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt ja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab oma apellatsioonkaebuse põhjenduseks kolm väidet.

Esimese väite kohaselt on personalieeskirjade artikli 1d lõike 6 tõlgendamisel ja põhjendamiskohustuse tõlgendamisel rikutud õigusnormi ning rikutud kohustust Üldkohtu otsuseid põhjendada.

See väide jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas väidab apellant, et on rikutud õigusnormi ja kohustust Üldkohtu otsuseid põhjendada, mis puudutab kandidaatide kohest töövalmidust. Esimene osa puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 157 ja 181−183.

Teine osa puudutab komisjonile pandud ebaproportsionaalset tõendamiskoormist ja õigusnormi rikkumist konkursiteadete põhjendamise kohustuse määratlemisel. Teine osa puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkti 133 viimast lauset, punkte 158, 164, punkti 167 viimast lauset, punkte 180−183, 201 ja 205.

Kolmas osa puudutab õigusnormi rikkumist selle kindlakstegemisel, milline on komisjoni esitatud sise-eeskirjades õiguslikult siduv akt; see osa puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 152-155.

Teise väite kohaselt on Üldkohus teinud tõendite hindamisel mitmesuguseid moonutusi ja rikkunud õigusnormi.

Esimene moonutus puudutab komisjoni presidendi teatise ja selle volinike kolleegiumi poolt heakskiitmise hindamist ning sisaldub vaidlustatud kohtuotsuse punktides 132−137, 158.

Teine moonutus puudutab komisjoni kodukorra ja selle rakendamiskorra hindamist; see sisaldub vaidlustatud kohtuotsuse punktides 139 ja 140.

Kolmas moonutus puudutab tööprotesside käsiraamatus sisalduva jaotise, mis käsitleb keelenõudeid vastavalt vastuvõtmise menetlusele, hindamist; see sisaldub vaidlustatud kohtuotsuse punktides 165-169.

Neljas moonutus puudutab eelmises kolmes lõigus osutatud dokumentidele üldise hinnangu andmata jätmist ning puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 152-157, 159.

Viies moonutus puudutab teatise SEC(2006)1489 (final) hindamist ja käsitleb vaidlustatud kohtuotsuse punkte 160-163.

Kuues moonutus puudutab hinnangut dokumentidele, mis käsitlevad nendes talitustes kasutatavaid keeli, kus kandidaadid pidid tööle asuma, ning õigusnormi rikkumist; see sisaldub vaidlustatud kohtuotsuse punktides 180−185 ja 188−196.

Viimasena kolmanda väite kohaselt on Üldkohtu tehtud analüüs kandidaatide suhtluskeelte kohta õigusvastane; see puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 231−236.

____________