Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 25 ноември 2020 г. — Skatteverket/DSAB Destination Stockholm AB

(Дело C-637/20)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta förvaltningsdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател и ответник: Skatteverket

Ответник и жалбоподател: DSAB Destination Stockholm AB

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 30а от Директивата за ДДС1 да се тълкува в смисъл, че карта като разглежданата в главното производство, която дава на притежателя си право да получи различни услуги на дадено място, за ограничен период и до определена стойност, представлява ваучер и при тези обстоятелства представлява ваучер за множество различни плащания?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OВ L 347, 2006 г., стp. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7), изменена с Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери (OB L 177, 2016 г., стр. 9).