Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. novembrī iesniedza Pécsi Törvényszék (Ungārija) – Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Lieta C-636/20)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Pécsi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītāja: Tolnatext Bt.

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 1 , 22. panta 6. punkta un 29. panta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka, procedūrās, kuras veic muitas dienests - rīkodamies kā struktūra, kas nav tiesa -, minētajam dienestam ir pienākums piešķirt tiesības tikt uzklausītam gan pēc savas ierosmes uzsāktajās procedūrās, gan procedūrās, kas uzsāktas pēc iepriekšēja pieteikuma?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV 2013, L 269, 1. lpp.).