Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pécsi Törvényszék (Węgry) w dniu 25 listopada 2020 r. – Tolnatext Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Sprawa C-636/20)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Pécsi Törvényszék

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Tolnatext Bt.

Strona pozwana/Strona przeciwna/Druga strona postępowania: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy art. 22 ust. 6 i art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny1 należy interpretować w ten sposób, że w postępowaniach prowadzonych przez organ celny niedziałający jako organ sądowy organ ten jest zobowiązany przyznać prawo do przedstawienia swojego stanowiska zarówno w postępowaniach wszczynanych z urzędu, jak i w postępowaniach wszczynanych na wniosek?

____________

1 Dz.U. 2013, L 269, s. 1.