Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg (Rakúsko) 5. mája 2021 – FC/FTI Touristik GmbH

(vec C-287/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Salzburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: FC

Žalovaná: FTI Touristik GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 12 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách1 (ďalej len „smernica“) vykladať v tom zmysle, že ukončenie zmluvy o balíku cestovných služieb cestujúcim s odkazom na „neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti“ je v zásade prípustné len bezprostredne pred začiatkom poskytovania balíka služieb alebo možno od takejto zmluvy odstúpiť v individuálnom prípade aj o 3 až 4 mesiace skôr?

Ak by bolo vyhlásenie o odstúpení v zásade prípustné bez akéhokoľvek časového obmedzenia, vzniká ďalej otázka,

či v súvislosti s predpoveďou, ktorú musí cestujúci vykonať a vzhľadom na plánované obdobie cesty v rámci posúdenia ex ante stačí, aby bolo vyššie uvedené okolnosti a s nimi súvisiace obmedzenia možné očakávať s určitou mierou pravdepodobnosti a aby v prípade už existujúcej hrozby nebolo možné s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať podstatné zlepšenie a

či by vyhlásenie o odstúpení, ktoré bolo v každom prípade predčasné, nemohlo vyvolávať účinky v neprospech cestujúceho len v tom prípade, ak sa okolnosti, ktoré existovali už v čase odstúpenia vyvinú bezprostredne pred plánovaným začiatkom cesty takým spôsobom, že organizátor túto cestu napokon nebude môcť vôbec uskutočniť alebo by od cestujúceho nebolo možné spravodlivo žiadať, aby sa na takejto ceste zúčastnil?

Považujú sa na účely posúdenia existencie neodvrátiteľných, mimoriadnych okolností v cestovnej destinácii alebo v jej bezprostrednej blízkosti a významných obmedzení pri poskytnutí balíka služieb, ktoré s týmito okolnosťami súvisia, za relevantné

len objektívne okolnosti alebo sa prihliadne aj na subjektívne okolnosti na strane cestujúceho, ako napríklad v tejto veci na účel cesty a prítomnosť dvoch malých detí a

pri posudzovaní predvídateľného nebezpečenstva počas cesty sa prihliadne okrem cesty tam a späť predovšetkým na destináciu, ktorou je Sardínia avšak nezohľadní sa zvyšné územie Talianska?

Osoba nemá právo na bezplatné odstúpenie od zmluvy ani v tom prípade, ak už okolnosti, na ktoré sa cestujúci odvoláva existovali v čase rezervácie alebo prinajmenšom ich bolo možné predvídať alebo môže takáto skutočnosť prinajmenšom odôvodňovať uplatnenie prísnejších kritérií pri posudzovaní primeranosti obmedzenia?

Ak by neboli splnené podmienky pre bezplatné odstúpenie od balíka cestovných služieb vzniká otázka, či sa výška dohodnutých „primeraných štandardných stornovacích poplatkov“ v zmysle článku 12 ods. 1 smernice musí pohybovať v rámci obvyklej percentuálnej sadzby v danom odvetví vychádzajúcej z predchádzajúcej praxe alebo či je vždy potrebné skúmať predpokladané ušetrené náklady a príjmy z iného využitia balíka cestovných služieb v konkrétnom jednotlivom prípade na základe predložených výpočtových základov organizátora?

Možno pri posudzovaní primeranosti dohodnutých štandardných stornovacích poplatkov vychádzať z ustanovení vnútroštátneho práva, ak takáto právna úprava v prípade predpokladaných neprimeraných procesných nákladov umožňuje stanoviť výšku sumy na základe voľnej úvahy súdu?

Vzťahuje sa posledná veta článku 12 ods. 1 smernice, podľa ktorej poskytne organizátor na žiadosť cestujúceho odôvodnenie výšky stornovacích poplatkov, aj na štandarný stornovací poplatok dohodnutý v percentuálnej výške a aké právne dôsledky sa spájajú s nesplnením alebo dostatočným nesplnením tejto povinnosti organizátorom?

Má organizátor povinnosť uvádzať tvrdenia a znáša dôkazné bremeno v súvislosti s primeranou povahou štandardného stornovacieho poplatku dohodnutého v percetuálnej výške alebo prináleží cestujúcemu, aby namietol a preukázal úspory, ktoré organizátor obvykle dosiahol s ohľadom na okamih odstúpenia a čo môže za obvyklých okolností získať prostredníctvom ďalšieho predaja balíka cestovných služieb?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 2015, s. 1).