Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Белгия), постъпило на 29 април 2021 г. — Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL/Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Дело C-277/21)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Ответници: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Преюдициални въпроси

Трябва ли точка 20.309, буква з) от приложение A към Регламент № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз1 да се тълкува в смисъл, че наличието на правна уредба, съгласно която единица на държавното управление, компетентна в областта на образователната дейност:

одобрява учебните програми,

урежда както структурата на обучението, така и приоритетните и специфичните задачи, организира контрола върху условията за записване и изключване на учениците, върху решенията на учителските съвети и финансовото участие, организира обединяването на учебните заведения в структурирани мрежи и изисква изготвянето на учебни, педагогически и училищни планове и предаването на доклади за дейността,

организира контрол и проверка, по-специално относно учебните дисциплини, нивото на образованието и прилагането на езиковите норми, с изключение на методите на преподаване, и

предвижда минимален брой ученици в клас, група, степен или друг вид подразделение, освен в случай на предоставена от министъра дерогация,

трябва да се счита за „прекомерно регулиране“ по смисъла на тази разпоредба до степен в действителност да диктува или обвързва общата политика или програмата на единиците от съответната сфера на дейност?

Трябва ли точка 20.15 от приложение A към същия регламент да се тълкува в смисъл, че включва в обхвата на понятието „общи разпоредби“ специфични правила, уреждащи „статуса“ на членовете на персонала на развиващи дейност в областта на образованието нетърговски организации, които получават финансиране от единица на държавното управление?

____________

1 ОВ L 174, 2013 г., стр. 1.