Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid (Hiszpania) w dniu 10 lutego 2016 r. – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania / Ayuntamiento de Getafe

(Sprawa C-74/16)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Strona pozwana: Ayuntamiento de Getafe

Pytania prejudycjalne

Czy sprzeczne z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest zwolnienie kościoła katolickiego z podatku od konstrukcji, instalacji i robót w związku z pracami wykonanymi na nieruchomościach przeznczonych na prowadzenie działalności gospodarczej nie mającej ściśle religijnego celu?

____________