Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. júna 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid – Španielsko) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

(vec C-74/16)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Pojem „štátna pomoc“ – Pojmy „podnik“ a „hospodárska činnosť“ – Podmienky uplatňovania článku 107 ods. 1 ZFEÚ – Článok 108 ods. 1 a 3 ZFEÚ – Pojmy „existujúca pomoc“ a „nová pomoc“ – Dohoda z 3. januára 1979 uzavretá medzi Španielskym kráľovstvom a Svätou stolicou – Daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác – Oslobodenie od dane v prospech nehnuteľností katolíckej cirkvi)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Žalovaný: Ayuntamiento de Getafe

Výrok rozsudku

Oslobodenie od dane, ako je oslobodenie od dane v konaní vo veci samej, ktoré sa poskytuje kongregácii patriacej ku katolíckej cirkvi, na stavebné práce vykonané v nehnuteľnosti určenej na výkon činností, ktoré nemajú čisto náboženský účel, môže patriť pod zákaz stanovený v článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pokiaľ a v rozsahu, v akom sú tieto činnosti hospodárskymi činnosťami, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 145, 25.4.2016.