Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Kohtuasi C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

versus

Ayuntamiento de Getafe

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso‑Administrativo n°4 de Madrid)

Eelotsusetaotlus – Riigiabi – ELTL artikli 107 lõige 1 – Mõiste „riigiabi“ – Mõisted „ettevõtja“ ja „majandustegevus“ – Muud ELTL artikli 107 lõike 1 kohaldamise tingimused – ELTL artikli 108 lõiked 1 ja 3 – Mõisted „olemasolev abi“ ja „uus abi“ – Hispaania Kuningriigi ja Püha Tooli vahel 3. jaanuaril 1979 sõlmitud kokkulepe – Ehitiste, rajatiste ja ehitustööde maks – Katoliku kiriku kinnisasjade maksust vabastamine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. juuni 2017. aasta otsus

1.        Konkurents – Liidu eeskirjad – Ettevõtja – Mõiste – Majandustegevuse teostamine – Mõiste – Religioosne institutsioon, mis teostab pedagoogilist tegevust – Õppetegevus, mis kuulub riiklikku haridussüsteemi ja mida rahastatakse riiklikest vahenditest – Väljaarvamine – Institutsiooni enda organiseeritud õppetegevus, mida riik ei rahasta – Hõlmamine

(ELTL artikli 107 lõige 1)

2.        Konkurents – Liidu eeskirjad – Ettevõtja – Mõiste – Majandustegevuse teostamine – Religioosne institutsioon, mis teostab majandustegevust ja mittemajanduslikku tegevust – Riiklikest vahenditest rahastatav mittemajanduslik tegevus – Kohustus pidada eraldi raamatupidamisarvestust, et vältida ristsubsideerimist

(ELTL artikli 107 lõige 1)

3.        Konkurents – Liidu eeskirjad – Ettevõtja – Mõiste – Majandustegevuse teostamine – Religioosne institutsioon, mis teostab majandustegevust ja mittemajanduslikku tegevust – Asjaomase institutsiooni kinnisasjade maksust vabastamine – Konkurentsieeskirjade kohaldamisalasse kuuluv maksuvabastus – Tingimus – Kinnisasjad, mida kasutatakse vähemalt osaliselt majandustegevuseks

(ELTL artikli 107 lõige 1)

4.        Riigiabi – Mõiste – Abisaajatele eelise andmine – Riigi meede, millega vähendatakse ettevõtjal tavaliselt lasuvat maksukoormust – Hõlmamine

(ELTL artikli 107 lõige 1)

5.        Riigiabi – Mõiste – Riigi poolt eelise andmine riigi ressurssidest – Liikmesriigi õigusnormides ette nähtud maksuvabastus – Hõlmamine

(ELTL artikli 107 lõige 1)

6.        Riigiabi – Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine – Konkurentsi kahjustamine – Hindamiskriteeriumid – Vähese tähtsusega abi

(ELTL artikli 107 lõige 1; komisjoni määrus nr 1998/2006, artikkel 2)

7.        Riigiabi – Olemasolev abi ja uus abi – Mõiste

(ELTL artikli 108 lõiked 1 ja 3)

8.        Riigiabi – Mõiste – Ametiasutuste poolt maksuvabastuse andmine teatavatele ettevõtjatele – Katoliku kiriku kinnisasjade ehitiste, rajatiste ja ehitustööde maksust vabastamine – Hõlmamine – Tingimused

(ELTL artikli 107 lõige 1)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 41–50 ja 55–58)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 51)

3.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 52–54 ja 59–62)

4.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 65–68)

5.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 74–77)

6.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 78–84)

7.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 86–89)

8.      Selline maksuvabastus, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja millele katoliku kiriku alla kuuluval kongregatsioonil on õigus sellise kinnisasjaga seonduvate ehitustööde puhul, mida kasutatakse tegevuseks, millel puudub rangelt religioosne eesmärk, võib kuuluda ELTL artikli 107 lõikes 1 sätestatud keelu kohaldamisalasse, juhul kui ja üksnes selles ulatuses, milles asjaomane tegevus kujutab endast majandustegevust – asjaolu, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.

(vt resolutsioon)