Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Lieta C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

pret

Ayuntamiento de Getafe

(Juzgado ContenciosoAdministrativo no 4 de Madrid lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Valsts atbalsts – LESD 107. panta 1. punkts – Jēdziens “valsts atbalsts” – Jēdzieni “uzņēmums” un “saimnieciskā darbība” – Citi LESD 107. panta 1. punkta piemērošanas nosacījumi – LESD 108. panta 1. un 3. punkts – Jēdzieni “pastāvošs atbalsts” un “jauns atbalsts” – Spānijas Karalistes ar Svēto Krēslu 1979. gada 3. janvārī noslēgts nolīgums – Ēku, ietaišu un būvdarbu nodoklis – Katoļu baznīcas nekustamajiem īpašumiem piemērojams atbrīvojums no nodokļa

Kopsavilkums – Tiesas (virspalāta) 2017. gada 27. jūnija spriedums

1.        Konkurence – Savienības tiesību normas – Uzņēmums – Jēdziens – Saimnieciskās darbības veikšana – Jēdziens – Reliģiska iestāde, kas veic pedagoģisku darbību – Izglītošanas darbības, kas ietilpst valsts izglītības sistēmā un tiek finansēta no valsts līdzekļiem – Izslēgšana – Izglītošanas darbība, ko rīko pati iestāde un ko valsts nesubsidē – Iekļaušana

(LESD 107. panta 1. punkts)

2.        Konkurence – Savienības tiesību normas – Uzņēmums – Jēdziens – Saimnieciskās darbības veikšana – Reliģiska iestāde, kas veic gan saimniecisku darbību, gan darbību, kas nav saimnieciska darbība – Darbība, kas nav saimnieciska darbība un kas tiek finansēta no valsts līdzekļiem – Pienākums veikt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti, lai izslēgtu subsīdijas, kas pārklājas

(LESD 107. panta 1. punkts)

3.        Konkurence – Savienības tiesību normas – Uzņēmums – Jēdziens – Saimnieciskās darbības veikšana – Reliģiska iestāde, kas veic gan saimniecisku darbību, gan darbību, kas nav saimnieciska darbība – Atbrīvojums no nodokļa minētās iestādes nekustamajam īpašumam – Atbrīvojums no nodokļa, kas ietilpst konkurences noteikumu piemērošanas jomā – Nosacījums – Nekustamie īpašumi, kas vismaz daļēji ir paredzēti saimnieciskās darbības veikšanai

(LESD 107. panta 1. punkts)

4.        Valsts atbalsts – Jēdziens – Priekšrocības piešķiršana saņēmējiem – Valsts intervence, atvieglojot izmaksas, kuras parasti jāmaksā no uzņēmuma budžeta – Iekļaušana

(LESD 107. panta 1. punkts)

5.        Valsts atbalsts – Jēdziens – Priekšrocību piešķiršana, izmantojot valsts līdzekļus, par ko ir vainojama valsts – Valsts tiesiskajā regulējumā paredzēts atbrīvojums no nodokļa – Iekļaušana

(LESD 107. panta 1. punkts)

6.        Valsts atbalsts – Ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm – Konkurences apdraudējums – Vērtēšanas kritēriji – Neliela apmēra atbalsts

(LESD 107. panta 1. punkts; Komisijas Regulas Nr. 1998/2006 2. pants)

7.        Valsts atbalsts – Pastāvošs un jauns atbalsts – Jēdziens

(LESD 108. panta 1. un 3. punkts)

8.        Valsts atbalsts – Jēdziens – Valsts iestāžu piešķirts nodokļu atbrīvojums noteiktiem uzņēmumiem – Atbrīvojums no nodokļa ēku, ietaišu un būvdarbu veikšanai katoļu baznīcas nekustamajos īpašumos – Iekļaušana – Nosacījumi

(LESD 107. panta 1. punkts)

1.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 41.–50. un 55.–58. punktu)

2.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 51. punktu)

3.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 52.–54. un 59.–62. punktu)

4.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 65.–68. punktu)

5.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 74.–77. punktu)

6.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 78.–84. punktu)

7.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 86.–89. punktu)

8.      Uz tādu atbrīvojumu no nodokļa kā pamatlietā aplūkotais, kas ir piemērojams Katoļu baznīcas kongregācijai attiecībā uz būvdarbiem, kuri veikti nekustamajā īpašumā, un kurš ir paredzēts tādu darbību veikšanai, kam nav strikti reliģiska mērķa, var attiekties LESD 107. panta 1. punktā minētais aizliegums, ja un ciktāl šī darbība ir saimnieciskā darbība, un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.

(skat. rezolutīvo daļu)