Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Vec C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

proti

Ayuntamiento de Getafe

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso‑Administrativo no 4 de Madrid)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Pojem ‚štátna pomoc‘ – Pojmy ‚podnik‘ a ‚hospodárska činnosť‘ – Podmienky uplatňovania článku 107 ods. 1 ZFEÚ – Článok 108 ods. 1 a 3 ZFEÚ – Pojmy ‚existujúca pomoc‘ a ‚nová pomoc‘ – Dohoda z 3. januára 1979 uzavretá medzi Španielskym kráľovstvom a Svätou stolicou – Daň zo stavieb, zariadení a stavebných prác – Oslobodenie od dane v prospech nehnuteľností katolíckej cirkvi“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. júna 2017

1.        Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Podnik – Pojem – Výkon hospodárskej činnosti – Pojem – Cirkevná inštitúcia vykonávajúca pedagogické činnosti – Vzdelávacie činnosti patriace do systému verejného vzdelávania a financované z verejných prostriedkov – Vylúčenie – Vzdelávacie činnosti organizované samotnou inštitúciou, ktoré nie sú subvencované štátom – Zahrnutie

(Článok 107 ods. 1 ZFEÚ)

2.        Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Podnik – Pojem – Výkon hospodárskej činnosti – Cirkevná inštitúcia vykonávajúca hospodárske činnosti a nie hospodárske činnosti – Nie hospodárske činnosti financované z verejných prostriedkov – Povinnosť viesť oddelené účtovníctvo, aby sa vylúčilo krížové subvencovanie

(Článok 107 ods. 1 ZFEÚ)

3.        Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Podnik – Pojem – Výkon hospodárskej činnosti – Cirkevná inštitúcia vykonávajúca hospodárske činnosti a nie hospodárske činnosti – Oslobodenie od dane v prospech nehnuteľností uvedenej inštitúcie – Oslobodenie od dane, ktoré patrí do pôsobnosti pravidiel hospodárskej súťaže – Podmienka –Nehnuteľnosti určené aspoň čiastočne na výkon hospodárskych činností

(Článok 107 ods. 1 ZFEÚ)

4.        Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Priznanie výhody príjemcom – Zásah štátu zmierňujúci náklady, ktoré by normálne zaťažovali rozpočet podniku – Zahrnutie

(Článok 107 ods. 1 ZFEÚ)

5.        Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Poskytnutie výhody zo štátnych zdrojov, ktoré je pripísateľné štátu – Oslobodenie od dane stanovené vnútroštátnou právnou úpravou – Zahrnutie

(Článok 107 ods. 1 ZFEÚ)

6.        Pomoc poskytovaná štátmi – Účinok na obchod medzi členskými štátmi – Narušenie hospodárskej súťaže – Kritériá posúdenia – Pomoc menšieho významu

(Článok 107 ods. 1 ZFEÚ; nariadenie Komisie č. 1998/2006, článok 2)

7.        Pomoc poskytovaná štátmi – Existujúca pomoc a nová pomoc – Pojem

(Článok 108 ods. 1 a 3 ZFEÚ)

8.        Pomoc poskytovaná štátmi – Pojem – Poskytnutie oslobodenia od dane určitým podnikom orgánmi verejnej moci – Oslobodenie od dane zo stavieb, zariadení a stavebných prác v prospech nehnuteľností katolíckej cirkvi – Zahrnutie – Podmienky

(Článok 107 ods. 1 ZFEÚ)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 41 – 50, 55 – 58)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 51)

3.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 52 – 54, 59 – 62)

4.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 65 – 68)

5.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 74 – 77)

6.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 78 – 84)

7.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 86 – 89)

8.      Oslobodenie od dane, ako je oslobodenie od dane v konaní vo veci samej, ktoré sa poskytuje kongregácii patriacej ku katolíckej cirkvi, na stavebné práce vykonané v nehnuteľnosti určenej na výkon činností, ktoré nemajú čisto náboženský účel, môže patriť pod zákaz stanovený v článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pokiaľ a v rozsahu, v akom sú tieto činnosti hospodárskymi činnosťami, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu.

(pozri výrok)