Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Mål C‑74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

mot

Ayuntamiento de Getafe

(begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid)

”Begäran om förhandsavgörande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – Begreppet statligt stöd – Begreppen 'företag’ och 'ekonomisk verksamhet’ – Andra villkor för tillämpningen av artikel 107.1 FEUF – Artikel 108.1 och 108.3 FEUF – Begreppen 'befintligt stöd’ och 'nytt stöd’ – Avtal av den 3 januari 1979 mellan Konungariket Spanien och Heliga stolen – Skatt på byggnationer, anläggningar och arbeten – Skattebefrielse till förmån för katolska kyrkans fastigheter”

Sammanfattning – Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 juni 2017

1.        Konkurrens – Unionens regler – Företag – Begrepp – Utövande av ekonomisk verksamhet – Begrepp – Religiös institution som bedriver pedagogisk verksamhet – Undervisningsverksamhet som ingår i ett offentligt utbildningssystem och som finansieras genom offentliga medel – Omfattas inte – Utbildningsverksamhet som organiseras av institutionen själv och som inte subventioneras av staten – Omfattas

(Artikel 107.1 FEUF)

2.        Konkurrens – Unionens regler – Företag – Begrepp – Utövande av ekonomisk verksamhet – Religiös institution som bedriver ekonomisk verksamhet och icke-ekonomisk verksamhet – Icke-ekonomisk verksamhet som finansieras av offentliga medel – Krav på separat bokföring för att undvika korssubventionering

(Artikel 107.1 FEUF)

3.        Konkurrens – Unionens regler – Företag – Begrepp – Utövande av ekonomisk verksamhet – Religiös institution som bedriver ekonomisk verksamhet och icke-ekonomisk verksamhet – Skattebefrielse till förmån för nämnda institutions fastigheter – Skattebefrielse inom tillämpningsområdet för konkurrensreglerna – Villkor – Fastigheter som åtminstone delvis används för ekonomisk verksamhet

(Artikel 107.1 FEUF)

4.        Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – Fördel tilldelas mottagarna – Statliga åtgärder som minskar de kostnader som normalt belastar företagens budget – Omfattas

(Artikel 107.1 FEUF)

5.        Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – Tilldelning som kan tillskrivas staten av en förmån med hjälp av statliga medel – Skattebefrielse som föreskrivs i nationell lagstiftning – Omfattas

(Artikel 107.1 FEUF)

6.        Stöd som ges av en medlemsstat – Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna – Skadlig inverkan på konkurrensen – Bedömningskriterier – Stöd av ringa omfattning

(Artikel 107.1 FEUF; kommissionens förordning nr 1998/2006,, artikel 2)

7.        Stöd som ges av en medlemsstat – Befintligt stöd och nytt stöd – Begrepp

(Artikel 108.1 och 108.3 FEUF)

8.        Stöd som ges av en medlemsstat – Begrepp – Myndigheternas beviljande av undantag från skattskyldighet för vissa företag – Undantag från skyldigheten att erlägga skatt på byggnationer, anläggningar och arbeten, till förmån för Katolska kyrkans fastigheter – Omfattas – Villkor

(Artikel 107.1 FEUF)

1.      Se domen.

(se punkterna 41–50 och 55–58)

2.      Se domen.

(se punkt 51)

3.      Se domen.

(se punkterna 52–54 och 59–62)

4.      Se domen.

(se punkterna 65–68)

5.      Se domen.

(se punkterna 74–77)

6.      Se domen.

(se punkterna 78–84)

7.      Se domen.

(se punkterna 86–89)

8.      En skattebefrielse, såsom den i det nationella målet, som en kongregation tillhörande katolska kyrkan åtnjuter för arbeten som utförs på en fastighet som är avsedd för verksamhet som inte har ett uteslutande religiöst syfte, kan omfattas av förbudet i artikel 107.1 FEUF, om, och i den utsträckning, denna verksamhet utgör ekonomisk verksamhet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma.

(se domslutet)