Language of document :

Жалба, подадена на 17 юли 2023 г. — Република Полша/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-445/23)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Ответници: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Решение (ЕС) 2023/852 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2023 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/1814 по отношение на броя на квотите, които се прехвърлят в резерва за стабилност на пазара на системата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове до 2030 г.1 , да бъде отменено изцяло;

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски в производството.

Основания и основни доводи

1)    Основание, изведено от нарушение член 192, параграф 2, буква в) ДФЕС.

Според Полша институциите ответници са нарушили член 192, параграф 2, буква в) ДФЕС, тъй като не са приели обжалваното решение въз основа на посочената разпоредба от Договора, изискваща единодушие в Съвета, въпреки че обжалваното решение съществено влияе върху избора на държавите членки между различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване.

2)    Основание, изведено от нарушение на принципа на енергийна солидарност, предвиден в член 194, параграф 1, буква б) ДФЕС.

Според Полша институциите ответници са нарушили член 194, параграф 1, буква б) ДФЕС, тъй като за периода 2024 г.—2030 г. са запазили стойностите, посочени в член 1, параграф 5 от Решение 2015/1814, а това застрашавало енергийната сигурност на Полша, без да отчитат конкретните интереси на евентуално заинтересованите държави членки и без да претеглят техните интереси спрямо интересите на Съюза.

3)    Основание, изведено от нарушение на член 3, параграфи 1 и 3 ДЕС поради приемането на Решение 2023/852, с което се влошавало благоденствието на народите на Европейския съюз и социалното сближаване между държавите членки.

Според Полша институциите ответници са нарушили член 3, параграфи 1 и 3 ДЕС чрез приемането на Решение 2023/852, което можело да доведе до намаляване на заетостта в минната промишленост и увеличаване на безработицата, а съответно и до нарастване на равнището на социалните неравенства между държавите членки и до нарастване на социалното изключване.

4)    Основание, изведено от нарушение на член 13, параграф 2 ДЕС във връзка с член 3 от Решение 2015/1814 поради неправилното оценяване на последиците от правната уредба, както и от нарушение на принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС).

Според Полша институциите ответници са нарушили член 13, параграф 2 ДЕС във връзка с член 3 от Решение 2015/1814 чрез приемането на Решение 2023/852 въз основа на непълна, неактуална и погрешна оценка на последиците, която била изготвена с данни, неотчитащи въоръженото нападение на Русия срещу Украйна и произтичащата от това енергийна криза. Институциите ответници нарушили също принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС), тъй като за периода 2024 г.—2030 г. запазили стойностите, посочени в член 1, параграф 5 от Решение 2015/1814, без да извършат надлежни анализи, обосноваващи такова решение.

____________

1 ОВ. L 110, 2023 г., стр. 21.