Language of document :

Kanne 17.7.2023 – Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-445/23)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna)

Vastaajat: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarantoon lisättävien päästöoikeuksien määrästä vuoteen 2030 saakka 19.4.2023 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2030/8521 kumotaan kokonaisuudessaan

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1) SEUT 192 artiklan 2 kohdan c alakohdan rikkominen

Puolan mukaan vastaajana olevat toimielimet ovat rikkoneet SEUT 192 artiklan 2 kohdan c alakohtaa, kun ne eivät antaneet riidanalaista päätöstä tämän sopimusmääräyksen perusteella, joka edellyttää yksimielisyyttä neuvostossa, vaikka riidanalainen päätös vaikuttaa huomattavasti jäsenvaltion valintaan eri energianlähteiden välillä ja jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen.

2) SEUT 194 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun energiasolidaarisuuden periaatteen loukkaaminen

Puolan mukaan vastaajina olevat toimielimet ovat rikkoneet SEUT 194 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun ne ovat pitäneet voimassa päätöksen 2015/1814 1 artiklan 5 kohdassa ilmoitetut arvot ajanjaksolle 2024–2030, mikä vaarantaa Puolan energian toimitusvarmuuden, ottamatta huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden, joita tämä mahdollisesti koskee, etuja ja punnitsematta niiden etuja unionin etuihin nähden.

3) SEU 3 artiklan 1 ja 3 kohdan rikkominen antamalla päätös 2023/852, jolla huononnetaan Euroopan unionin kansojen hyvinvointia ja jäsenvaltioiden välistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta

Puolan mukaan vastaajina olevat toimielimet ovat päätöksen 2023/852 antamisella rikkoneet SEU 4 artiklan 1 ja 3 kohtaa, koska tämä päätös voi johtaa kaivosalan työllisyyden heikkenemiseen ja työttömyyden lisääntymiseen ja siten sosiaaliseen epätasapainoon jäsenvaltioiden välillä ja sosiaalisen syrjäytymisen lisääntymiseen.

4) SEU 13 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä päätöksen 2015/1814 3 artiklan kanssa, rikkominen, koska oikeussäännösten vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi, ja suhteellisuusperiaatteen (SEU 5 artiklan 4 kohta) loukkaaminen

Puolan mukaan vastaajina olevat toimielimet ovat rikkoneet SEU 13 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä päätöksen 2015/1814 3 artiklan kanssa, kun ne ovat antaneet päätöksen 2023/852 sellaisen epätäydellisen, vanhentuneen ja virheellisesti toteutetun seurausten arvioinnin perusteella, joka laadittiin sellaisten tietojen nojalla, joissa Venäjän aseellista hyökkäystä Ukrainaan ja siitä seuraavaa energiakriisiä ei ole otettu huomioon. Vastaajina olevat toimielimet ovat myös loukanneet suhteellisuusperiaatetta (SEU 5 artiklan 4 kohta), kun ne ovat pitäneet voimassa päätöksen 2015/1814 1 artiklan 5 kohdassa ilmoitetut arvot ajanjaksolle 2024–2030 ilman, että olisi tehty perusteellista analyysiä siitä, onko tällainen päätös oikeutettu.

____________

1 EUVL 2023, L 110, s. 21.