Language of document :

Žaloba podaná 17. júla 2023 – Poľska republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

(vec C-445/23)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaní: Európsky parlament a Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť v celom rozsahu rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/852 z 19. apríla 2023, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, pokiaľ ide o množstvo kvót, ktoré sa má umiestniť do trhovej stabilizačnej rezervy pre systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii do roku 20301 ,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1) porušenie článku 192 ods. 2 písm. c) ZFEÚ

Podľa názoru Poľska žalované inštitúcie porušili článok 192 ods. 2 písm. c) ZFEÚ tým, že napadnuté rozhodnutie neprijali na základe uvedeného ustanovenia Zmluvy vyžadujúceho jednomyseľnosť v Rade napriek tomu, že napadnuté rozhodnutie významne ovplyvňuje voľbu členského štátu medzi rôznymi energetickými zdrojmi a celkovú štruktúru zásobovania energiou.

2) porušenie zásady energetickej solidarity upravenej v článku 194 ods. 1 písm. b) ZFEÚ

Podľa názoru Poľska žalované inštitúcie porušili článok 194 ods. 1 písm. b) ZFEÚ tým, že pre roky 2024 – 2030 ponechali hodnoty uvedené v článku 1 ods. 5 rozhodnutia 2015/1814, čo ohrozuje energetickú bezpečnosť Poľska a nezohľadňuje záujmy jednotlivých eventuálne dotknutých členských štátov a nezabezpečuje rovnováhu medzi ich záujmami a záujmami Únie.

3) porušenie článku 3 ods. 1 a ods. 3 ZEÚ vydaním rozhodnutia 2023/852, ktoré znižuje blahobyt národov Európskej únie a sociálnu súdržnosť medzi členskými štátmi

Podľa názoru Poľska žalované inštitúcie porušili článok 3 ods. 1 a 3 ZEÚ tým, že prijali rozhodnutie 2023/852, ktoré môže viesť k zníženiu zamestnanosti v baníctve a k rastu nezamestnanosti a v dôsledku toho k zvýšeniu úrovne sociálnej nerovnosti medzi členskými štátmi a k zvýšeniu spoločenského vylúčenia.

4) porušenie článku 13 ods. 2 ZEÚ v spojení s článkom 3 rozhodnutia 2015/1814 v dôsledku nenáležitého posúdenia vplyvov regulácie a tiež porušenie zásady proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ)

Podľa názoru Poľska žalované inštitúcie porušili článok 13 ods. 2 ZEÚ v spojení s článkom 3 rozhodnutia 2015/1814 tým, že prijali rozhodnutie 2023/852 na základe nekompletného, neaktuálneho a nesprávne vykonaného posúdenia dôsledkov, ktoré bolo uskutočnené na základe údajov nezohľadňujúcich vojenský útok Ruska na Ukrajinu a z toho vyplývajúcu energetickú krízu. Žalované inštitúcie porušili tiež zásadu proporcionality (článok 5 ods. 4 ZEÚ) tým, že pre roky 2024 – 2030 ponechali hodnoty uvedené v článku 1 ods. 5 rozhodnutia 2015/1814 bez vykonania spoľahlivých analýz odôvodňujúcich takéto rozhodnutie.

____________

1 Ú. v. EÚ L 110, 2023, s. 21.