Language of document :

Жалба, подадена на 17 юли 2023 г. — Република Полша/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-444/23)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna, pełnomocnik)

Ответници: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Регламент (ЕС) 2023/851 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2019/631 за определяне на по-строги стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства в съответствие с по-амбициозните цели на Съюза в областта на климата1 да бъде отменен изцяло,

при условията на евентуалност, Регламент 2023/851 да бъде отменен в частта относно установяването на приложимите от 1 януари 2035 г. целеви равнища на емисиите за нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, определени в член 1, точка 1, буква б) от този регламент, ако Съдът приеме, че изтъкнатите основания не мотивират отмяната на целия регламент,

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски в производството.

Основания и основни доводи

1)    Основание, изведено от нарушение на член 192, параграф 2, буква в) ДФЕС.

Според Полша институциите ответници са нарушили член 192, параграф 2, буква в) ДФЕС, тъй като не са приели обжалвания регламент въз основа на посочената разпоредба от Договора, изискваща единодушие в Съвета, въпреки че обжалваният регламент съществено влияе върху избора на държавите членки между различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване.

2)    Основание, изведено от нарушение на член 3, параграфи 1 и 3 ДЕС, член 9 ДФЕС и член 6, параграф 1 ДЕС във връзка с член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Според Полша с установяването на целевите равнища, предвидени в член 1, точка 1, буква б) от обжалвания регламент, на емисиите за нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства, които равнища ще имат значителни последици за европейската автомобилна индустрия и свързаните с нея стопански сектори и за обществото, законодателят на Съюза не е изпълнил задължението за насърчаване на благоденствието на народите на Съюза (член 3, параграф 1 ДЕС), задължението за насърчаване на социалната справедливост, задължението да се работи за балансиран икономически растеж и насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и солидарността между държавите членки (член 3, параграф 3 ДЕС), задължението за вземане предвид на изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост и с борбата срещу социалното изключване, (член 9 ДФЕС), и е нарушил произтичащата от Хартата на основните права на Европейския съюз забрана на дискриминацията, основана на имотното състояние (член 21, параграф 1).

3)    Основание, изведено от нарушение на принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС) във връзка с член 191, параграф 2 ДФЕС.

Според Полша разпоредбите от обжалвания регламент не съответстват на принципа на пропорционалност, тъй като, първо, не са подходящи за реализирането на целите по член 191, параграф 2 ДФЕС, и второ, произтичащите от тях неудобства, включително разходите, са очевидно прекомерни спрямо преследваните цели. Според Полша разходите за адаптиране на икономиките и обществата в Съюза към по-строгите норми за намаляване на емисиите на CO2, определени в обжалвания регламент, значително надхвърлят произтичащите ползи. Обжалваният регламент създава прекомерна тежест, свързана с прехода към мобилност с нулеви емисии, за европейските граждани, по-специално за разполагащите с по-малко средства, и за европейския сектор на автомобилната промишленост. Обжалваният регламент носи със себе си риск от провокиране на значителни отрицателни последици за европейската автомобилна промишленост, от социално изключване, от транспортно изключване на най-бедните и от задълбочаване на различията в стандарта на живот между гражданите. В обжалвания регламент освен това не се взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза, което означавало, че е нарушен член 191, параграф 2 ДФЕС.

4)    Основание, изведено от неизпълнение на задължението за извършване на надлежен анализ на отражението на обжалвания регламент и от нарушение на член 191, параграф 3 ДФЕС.

Според Полша институциите ответници не са изпълнили задължението за извършване на достатъчна оценка на последиците, тъй като в оценката на последиците от регулирането, придружаваща проекта на регламент, има съществени пропуски относно отражението на заложените в регламента задължения и цели върху отделните държави членки. Освен това не са отчетени в достатъчна степен наличните научни и технически данни, потенциалните ползи и разходите при действие или бездействие, както и икономическото и социалното развитие на Съюза като цяло и балансираното развитие на неговите региони, а това съставлявало нарушение на член 191, параграф 3 ДФЕС.

____________

1 ОВ L 110, 2023 г., стр. 5.